Fa més de vint anys que el Priorat aposta per un model de desenvolupament territorial propi, basat en l’agricultura de petita escala, en el turisme sostenible, i en els valors del paisatge de mosaic agrari.

A dia d’avui aquest paisatge està en perill pels projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques que diverses empreses volen instal·lar a la comarca, que ignoren el model territorial del Priorat, i que suposen una amenaça pel nostre futur.

Davant aquest fet, Prioritat ha redactat l’Acord comarcal per a la implementació de les energies renovables al Priorat 2021, que va ser aprovat en assemblea el dia 21 de març.

Us adjuntem el text de l’Acord i us animem a adherir-vos-hi.

ACORD COMARCAL PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES AL PRIORAT 2021

Els sotasignats: representants dels grups polítics, alcaldes dels municipis del Priorat, el Consell Comarcal del Priorat i representants dels diferents sectors socioeconòmics i culturals adherits a l’associació Prioritat, tots ells vinculats a la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat, acorden consensuar una proposta unitària sobre la implantació de les energies renovables a la nostra comarca reflectida en els punts següents:

1) La comarca del Priorat ha apostat des de fa més de 30 anys per un model de desenvolupament territorial basat en la producció agrícola de petita escala i de policultiu de qualitat i en una oferta turística sostenible. Aquest model es basa en la posada en valor dels trets que li son propis i que queden reflectits en el seu paisatge de mosaic rural, sense elements artificials que trenquin ni la seua harmonia ni la seua proporcionalitat. Aquest model n’és l’eix central i el que n’assegura el seu futur.

2) L’existència de la DOQ Priorat, la DO Montsant i la DOP Siurana, la declaració del Parc Natural de la Serra de Montsant, la creació del Consorci de Llaberia, el VITEC, la Carta del Paisatge del Priorat, el desenvolupament dels successius programes LEADER, els Programes Comarcals de Desenvolupament Rural Integral que centren l’estratègia en el paisatge, l’adhesió comarcal a la Carta Europea de Turisme Sostenible, realitats i iniciatives que es vertebren i s’engloben en a candidatura a la UNESCO del paisatge cultural de Priorat-Montsant-Siurana, han culminat en el Sistema de Gestió del Paisatge del Priorat que demostra la voluntat i el compromís de tota la societat prioratina de vetllar per aquests principis.

3) En l’escenari d’emergència climàtica actual, cal generar estratègies locals efectives que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030 (el 32% de la generació d’energia ha de ser renovable) per tal d’implementar un model energètic descentralitzat i basat en la captació dels fluxos naturals d’energia renovable, i en una aposta per l’estalvi i l’eficiència. Un nou model on l’energia s’ha de produir a la vora d’on es consumeix, per això cal generar estratègies de xarxes locals efectives on la ciutadania ha de tenir un paper central com a productors, gestors i no només com a consumidors de l’energia.

4) En aquest mateix escenari és primordial vetllar pel manteniment de la biodiversitat dels paisatges agroforestals en mosaic, com el del Priorat, que afavoreix la resiliència dels territoris en front de les industrialitzacions i uniformitzacions que els fan més vulnerables i empobrits.

Per tot això i tenint en compte que, en l’àmbit de la legislació:

1) L’any 2001 es va signar l’Acord per la implementació de l’energia eòlica al Priorat, amb l’objectiu de fer compatible el desenvolupament de les energies renovables i la preservació des valors del paisatge i del model territorial que calia protegir

2) L’any 1993, s’aprova la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993) que no incorpora els paisatges culturals com a patrimoni, aspecte pendent encara de ser resolt.

3) L’any 2019, s’aprova la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris (DOGC. Núm. 7900 – 19.6.2019), que inclou en l’article 8, els plans territorials sectorials agraris específics.

4) L’any 2017, s’aprova la Llei 16/2017, de l’1d’agost, del canvi climàtic, (DOGC. Núm. 7426 – 3.8.2017), per tal d’assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, fer front a la vulnerabilitat derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una economia neutra en emissions de CO2, competitiva, innovadora i eficient en l’ús dels recursos.

5) L’any 2019, s’aprova el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables (DOGC. Núm. 8012 – 28.11.2019), que ha generat incertesa i indefensió als ajuntaments de la comarca enfront a l’ interès de grans empreses energètiques per establir-se en grans extensions de terreny del seu municipi.

ATÈS que tant des de la comarca com des de les instàncies governamentals implicades, s’ha apostat per posar en valor el paisatge cultural del Priorat, candidat a Patrimoni Mundial, i existeix el compromís formal de gestionar-lo conseqüentment, en tant que eix aglutinador del model de desenvolupament territorial.

ATÈS que és voluntat de tots arribar a un consens que asseguri, legitimi i garanteixi el caràcter solidari i vinculant dels acords assumits i així ratificar la plena validesa del model de comarca proposat,

ACORDEM:

  • Que apostem pel mateix model socioeconòmic basat en la producció agrícola de qualitat i una oferta turística sostenible, basats en els valors intrínsecs del paisatge de mosaic agroforestal propi sense elements artificials que trenquin la seva harmonia i la seva proporcionalitat.
  • Que per a contribuir als objectius que fixa la Unió Europea per al 2030 que ens ajudin a assolir els objectius a nivell comarcal sobre energia renovable i d’acord amb els articles 19.1.b i 19.1.c de la Llei del Canvi Climàtic que determinen que les energies renovables s’han de desenvolupar aprofitant espais ja alterats per l’activitat humana, i prioritzant la proximitat de la de la producció elèctrica d’origen renovable als centres de consum, volem constituir l’Agència Comarcal de l’Energia i el Clima del Priorat (ACECP), amb l’objectiu d’establir estratègies i prioritats al territori en l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables que vetlli per un model energètic sostenible, solidari i respectuós. L’agència estarà formada pels signants del present acord.
  • Que l’objectiu de l’ACECP és establir un Pla comarcal de transició energètica 2021-2030 que, tenint en compte en primer terme les necessitats energètiques de la comarca, sigui consensuat amb els agents del territori i contempli criteris de participació socials, paisatgístics, ambientals, agrícoles, d’equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat amb l’objectiu de crear un model energètic autosuficient, descentralitzat i participat per la ciutadania. Un cop assolits els objectius d’autoabastiment energètic comarcal, espot plantejar la possibilitat de generar un excedent que, tenint en compte tot l’esmentat anteriorment entengui la producció d’energia com una collita més del territori.
  • Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, derogar el Decret Llei 16/2019, i aprovar una moratòria dels grans projectes de renovables i les línies d’evacuació associades actualment en tràmit fins a la concreció del Pla comarcal de transició energètica consensuat amb els agents socioeconòmics de la comarca.
  • Instar al Departament de Cultura de la Generalitat, a promoure un canvi legislatiu en la LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993) reconeixent el valor patrimonial dels paisatges culturals i articulant mecanismes de gestió consensuats amb els territoris per a dur-ho a la pràctica.
  • Instar al Departament d’Agricultura de la Generalitat d’acord a la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris, a impulsar un pla territorial sectorial agrari específic per al Priorat, en el qual es determinin les especificitats, les característiques, les problemàtiques,i les singularitats, així com els objectius de preservació dels espais agraris del Priorat.

Priorat, primavera de 2021

Share This